Gebruiksvoorwaarden

AKKOORD MET VOORWAARDEN


These Terms of Use constitute a legally binding agreement made between you, whether personally or on behalf of an entity (“you”) and Rayzeek (“Company”, “we”, “us”, or “our”), concerning your access to and use of the staging.rayzeek.com website as well as any other media form, media channel, mobile website or mobile application related, linked, or otherwise connected thereto (collectively, the “Site”). You agree that by accessing the Site, you have read, understood, and agreed to be bound by all of these Terms of Use. IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THESE TERMS OF USE, THEN YOU ARE EXPRESSLY PROHIBITED FROM USING THE SITE AND YOU MUST DISCONTINUE USE IMMEDIATELY.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een jurisdictie of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijke jurisdictie of land. Dienovereenkomstig doen personen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, servicemerken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of zijn aan ons gelicentieerd, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De Inhoud en de Merken worden op de Site aangeboden "IN DE HUIDIGE STAAT", uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt voor het gebruik van de Site, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.


VERTEGENWOORDIGINGEN VAN GEBRUIKERS

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) u handelingsbekwaam bent en akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden; (2) u niet minderjarig bent in het rechtsgebied waar u verblijft; (3) u zich geen toegang verschaft tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Site niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.


VERBODEN ACTIVITEITEN

Je mag de Site niet betreden of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, tenzij deze specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om niet:

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden naar ons of op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen Bijdragen die u verzendt, worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Site. Wanneer u bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u dat:

1. Het maken, verspreiden, verzenden, publiekelijk tonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maakt geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of morele rechten van derden en zal dit ook niet doen.
2. U bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om uw Bijdragen te gebruiken en ons, de Site en andere gebruikers van de Site te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke wijze overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
4. Uw Bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
5. Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
6. Uw Bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
7. Uw Bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten niemand, kleineren niemand, intimideren niemand en misbruiken niemand.
8. Uw Bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische betekenis van deze termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van personen te bevorderen.
9. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetten, regels of voorschriften.
10. Uw Bijdragen schenden niet de privacy- of publicatierechten van derden.
11. Uw Bijdragen bevatten geen materiaal waarin wordt gevraagd om persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar of waarin mensen jonger dan 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier worden uitgebuit.
12. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
13. Uw Bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
14. Uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken niet naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.


LICENTIE BIJDRAGE

U en de Site gaan ermee akkoord dat wij alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de Site in te dienen, stemt u ermee in dat wij dergelijke feedback kunnen gebruiken en delen voor welk doel dan ook zonder u daarvoor te compenseren.

Wij doen geen aanspraak op het eigendom van uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u in een gebied op de Site. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om ons vrij te stellen van enige en alle verantwoordelijkheid en zich te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.


INDIENINGEN

U erkent en stemt ermee in dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de site ("inzendingen") die u aan ons verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot onbeperkt gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen oorspronkelijk van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van eigendomsrechten op uw inzendingen.


TERREINBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) gepaste juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of deze uit te schakelen (voor zover technologisch haalbaar); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen van de Site verwijderen of anderszins uitschakelen; en (5) de Site anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en het goed functioneren van de Site te vergemakkelijken.


DUUR EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de site gebruikt. ZONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN ENIGE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF OM GEEN ENKELE REDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN DE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF DOOR U GEPLAATSTE INHOUD OF INFORMATIE OP ELK GEWENST MOMENT EN ZONDER WAARSCHUWING NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als we je account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het je verboden om een nieuwe account te registreren en aan te maken onder jouw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als je namens de derde partij optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van je account, behouden we ons het recht voor om gepaste juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en dwangmaatregelen.


WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk gewenst moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de Site of een deel ervan op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan te passen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

We kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar is. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, te staken of anderszins aan te passen op elk gewenst moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan jou. Je stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door jouw onvermogen om toegang te krijgen tot de Site of deze te gebruiken gedurende enige downtime of onderbreking van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verplicht ons tot het onderhouden en ondersteunen van de Site of tot het leveren van correcties, updates of releases in verband daarmee.


GESCHILLENBESLECHTING


Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of autoriteit voor een geschil om te worden gearbitreerd op een class-action basis of om class action procedures te gebruiken; en (c) is er geen recht of autoriteit voor een geschil om te worden gebracht in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het algemene publiek of andere personen.

Uitzonderingen op arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onder de bovenstaande bepalingen betreffende bindende arbitrage vallen: (a) geschillen die tot doel hebben de intellectuele eigendomsrechten van een partij af te dwingen of te beschermen, of die betrekking hebben op de geldigheid van die rechten; (b) geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of onbevoegd gebruik; en (c) elke eis voor een voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal geen van beide partijen ervoor kiezen om geschillen die vallen binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, te laten arbitreren en zal een dergelijk geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die hierboven zijn vermeld voor jurisdictie, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.


CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.


DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN 'AS-IS' EN 'AS-AVAILABLE' BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE GEKOPPELD ZIJN AAN DE SITE EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAAROP IS OPGESLAGEN, (4) ONDERBREKING OF ONDERBREKING VAN VERZENDING VAN OF NAAR DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR DERDEN NAAR OF VIA DE SITE WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR RECLAME WORDT GEMAAKT OF DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR DERDEN VIA DE SITE, VIA EEN HYPERLINK OP EEN WEBSITE OF VIA EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ EN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DOOR DERDEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELK MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U UW GEZOND VERSTAND TE GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID TE BETRACHTEN.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE, OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE HET TEGENDEEL HIERIN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET LAAGSTE BEDRAG VAN HET BEDRAG DAT U EVENTUEEL AAN ONS HEBT BETAALD. BEPAALDE WETTEN IN DE VS EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.


VRIJWARING

U gaat ermee akkoord ons, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van rechtsbijstand, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Site; (2) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (3) niet-nakoming van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (4) schending door u van de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) een openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons schadeloos moet stellen en gaat u ermee akkoord om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen ons redelijkerwijs inspannen om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra wij ons daarvan bewust worden.


GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt ten behoeve van het beheer van de prestaties van de Site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op activiteiten die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens en u doet hierbij afstand van enig recht om actie tegen ons te ondernemen als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.


ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder enige statuten, regelgeving, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of het bewaren van niet-elektronische records vereisen, of van betalingen of het verlenen van kredieten op enige andere wijze dan elektronisch.


DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover de wet dit toestaat. We kunnen onze rechten en verplichtingen te allen tijde geheel of gedeeltelijk overdragen aan anderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of het niet uitvoeren van een handeling veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er ontstaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden gebruikt op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen hierbij om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.


CONTACT ONS

In order to resolve a complaint regarding the Site or to receive further information regarding use of the Site, please contact us at: [email protected]

nl_NLDutch